โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี สาขาลาดปลาเค้า 71
10/25 หมู่ที่ 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 02-1010-111 , 061-414-6998
ID Line : 0614146998
หลักสูตรที่เปิดสอน
- รถยนต์
- รถจักรยานยนต์
- รถบรรทุก
เวลาเปิดบริการและรอบสอน
สำนักงาน เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 - 19.00 น.
รอบเวลาสอน สอนทุกวัน ตั้งแต่ 6.00 - 21.00 น.
อัตรค่าบริการ
 หลักสูตรสอนขับรถยนต์
  - ราคา 5,500 บาท (สำหรับคนที่ขับรถไม่เป็น)
  - ราคา 4,500 บาท (สำหรับคนที่ขับรถเป็นแล้ว)
 หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์
  - ราคา 1,000 บาท
 หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก
  - ราคา 6,000 บาทหลักสูตรการเรียนรถสิบล้อ (ท.2,บ.2)
  - ราคา 6,000 บาทหลักสูตรการเรียนรถพ่วง (ท.3,บ.3)
เอกสารการสมัครเรียน
1.คุณสมบัติผู้เรียน

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถยนต์  
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถขับรถได้
- ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

2.เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

QR Code :