โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี สาขากำแพงแสน
ที่อยู่ : 155 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-100777,089-440-6666
ID Line : 0894406666
หลักสูตรที่เปิดสอน
- รถยนต์
- รถจักรยานยนต์
เวลาเปิดบริการและรอบสอน
สำนักงาน เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 - 19.00 น.
รอบเวลาสอน สอนทุกวัน ตั้งแต่ 6.00 - 21.00 น.
อัตรค่าบริการ
 หลักสูตรสอนขับรถยนต์
  - ราคา 5,500 บาท (สำหรับคนที่ขับรถไม่เป็น)
  - ราคา 4,500 บาท (สำหรับคนที่ขับรถเป็นแล้ว)
 หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์
  - ราคา 1,000 บาท
เอกสารการสมัครเรียน
1.คุณสมบัติผู้เรียน

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถยนต์  
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถขับรถได้
- ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

2.เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

QR Code :