หลักสูตร รถขนส่ง

1.การอบรมภาคทฤษฏีของผู้ขับรถบรรทุก ( 10ชั่วโมง )2. สอนขับรถบรรทุก ภาคปฏิบัติพร้อมเทคนิคการฝึกขับได้อย่างมืออาชีพ (20 ชั่วโมง)
ฝึกหัดขับรถ การกะระยะ การถอย วงเลี้ยว จุดบอด และปฎิบัติท่าต่างๆ เป็นต้น