หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก


เรียนขับรถบรรทุก เรียนขับรถขนส่ง หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (รถบรรทุก บ.2 ท.2)

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี มีบริการ “สอนขับรถบรรทุก”
สอนขับรถสิบล้อ สอนขับรถพ่วง สอนขับรถหัวลาก

สอนขับรถบรรทุก
ท2, สอบใบขับขี่ท.2
, สอนขับรถบรรทุก ท3, สอนขับรถหัวลาก ,
สอบใบขับขี่ท.3 , สอนขับรถพ่วงและสอนขับรถขนส่งโดยหลักสูตรที่เปิดสอน
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก 
เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพ, ทำงานจากท���่บ้านและอาชีพอิสระ อีกด้วย

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตีเปิดสอน
2 หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 2  บ. 2 / ท.2

1. หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 2 หกล้อ – สิบล้อ (บ. 2) –
รถบริการสาธารณะ (ท.2) 
(มีใบขับขี่รถยนต์แล้ว) เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

2. หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 2 หกล้อ – สิบล้อ (บ. 2) 
- รถบริการสาธารณะ (ท.2)  (ไม่เคยมีใบขับขี่) เวลาเรียน 41 ชั่วโมง

หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 2 หกล้อ – สิบล้อ (บ. 2) – รถบริการสาธารณะ (ท.2) 
(เคยมีใบขับขี่รถยนต์แล้ว)

ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

ราคา 5,000 บาทหลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 2  ระยะเวลาการเรียน

 - เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง อบรม 10 ชั่วโมง (เรียน 2 วันสอบ 1 วัน รวม 3 วัน)

 - เรียนวันละ 10 ชั่วโมง 2 วัน (07.00-22.00 น.) / วันสอบอบรม 10 ชั่วโมงและสอบ

   (07.00-13.00)

**เปิดเดือนละ 2 ครั้ง /มีที่พักให้/ ใช้รถที่ทางโรงเรียนในการสอน / เรียนอบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย**หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 2 หกล้อ – สิบล้อ (บ. 2)  - รถบริการสาธารณะ (ท.2) 
(ไม่เคยมีใบขับขี่)

ใช้เวลาเรียน 41 ชั่วโมง

ราคา 5,500 บาท

 
หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 2  ระยะเวลาการเรียน

- เรียนปฏิบัติ 26 ชั่วโมง อบรม 15 ชั่วโมง
(เรียน 2 วันสอบ 1 วัน รวม 3 วัน)

 - เรียนวันละ 10 ชั่วโมง 2 วัน (07.00-22.00น.) /
วันสอบอบรม 10 ชั่วโมงและสอบ (07.00-13.00)

**เปิดเดือนละ 2 ครั้ง /มีที่พักให้/
ใช้รถที่ทางโรงเรียนในการสอน / เรียนอบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย**

*** หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก เฉพาะหลักสูตรนี้มีเปิดสอนเฉพาะ สาขานครปฐม และ สาขาลาดยาวเท่านั้น


คุณสมบัติผู้เรียน

-  ต้องเคยมีใบขับขี่รถยนต์มาก่อนในหลักสูตรเรียนขับรถบรรทุก รถขนส่ง 30 ชั่วโมง

-  อายุของผู้สมัครเรียน บ. 2 ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท. 2 อายุครบ 22 ปีบริบูรณ์อกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนขับรถบรรทุก รถขนส่ง

1. บัตรประชาชน

2. ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วัน คลินิก หรือ รพ.) * นำมาให้ก่อนวันสอบ

**หลักสูตรเรียนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 2 เรียนจบแล้ว รับใบขับขี่ที่ไหน?**

เมื่อคุณลูกค้าเรียนจบหลักสูตรแล้วทางโรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี จะออกหนังสือรับรองให้คุณลูกค้าไป
รับที่ขนส่ง (ทั่วประเทศ)

แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวก

*เสียค่าธรรมเนียมบัตร 205 บาท

(หมายเหตุ) คุณลูกต้องการทำเป็นสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ขนส่งขอหนังสือนำสอบประวัติไป

พิมพ์ลายนิ้วมือทำตามขั้นตอนที่ขนส่งแนะนำ


หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกชนิดที่ 3 บ.3/ท.3


เรียนขับรถบรรทุก เรียนขับรถขนส่ง เรียนขับรถสิบล้อเรียนขับรถพ่วง หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก บ.3 ท.3

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี มีบริการ “สอนขับรถบรรทุก” สอนขับรถสิบล้อ
สอนขับรถพ่วง สอนขับรถหัวลาก

สอนขับรถบรรทุก ท2, สอบใบขับขี่ท.2 , สอนขับรถบรรทุก ท3, สอนขับรถหัวลาก ,
สอบใบขับขี่ท.3 , สอนขับรถพ่วงและสอนขับรถขนส่งโดยหลักสูตรที่เปิดสอน
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม,
สร้างอาชีพ, ทำงานจากที่บ้านและอาชีพอิสระ อีกด้วย


โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตีเปิดสอน  หลักสูตรสอนขับรถบรรทุกรถขนส่ง
ชนิดที่ 3  บ.3  / ท.3

1.  หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 3 สิบล้อ (บ. 3) จำนวน 26
ชั่วโมง


โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตีเปิดสอน  หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก
รถขนส่งชนิดที่ 3  บ.3  / ท.3

จำนวน 26 ชั่วโมง

ราคา 5,000 บาท

 
หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก รถขนส่งชนิดที่ 3  ระยะเวลาการเรียน

 - เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง อบรม 6 ชั่วโมง (เรียน 2 วันสอบ 1 วัน รวม 3 วัน)

 - เรียนวันละ 10 ชั่วโมง 2 วัน (07.00-22.00 น.) / วันสอบอบรม 6 ชั่วโมงและสอบ (07.00-13.00)


**เปิดเดือนละ 1 ครั้ง /มีที่พักให้/ ใช้รถที่ทางโรงเรียนในการสอน / เรียน
อบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย**

คุณสมบัติผู้เรียน

-  ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่ประเ���ท 2 ���าก่อน

** อายุของผู้สมัครเรียน บ. 3 ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท. 3 อายุครบ 22 ปีบริบูรณ์

อกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนขับรถบรรทุก รถขนส่ง

1. บัตรประชาชน

2.ใบขับขี่รถยนต์ (ในหลักสูตร 30 ชั่วโมง)

3. ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วัน คลินิก หรือ รพ.) * นำมาให้ก่อนวันสอบ


**หลักสูตรเรียนขับรถบรรทุก
รถขนส่งชนิดที่
3 เรียนจบแล้ว รับใบขับขี่ที่ไหน?**

เมื่อคุณลูกค้าเรียนจบหลักสูตรแล้วทางโรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี
 จะออกหนังสือรับรองให้คุณลูกค้าไปรับที่ขนส่ง
(ทั่วประเทศ)

แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวก

*เสียค่าธรรมเนียมบัตร 205 บาท

(หมายเหตุ) คุณลูกต้องการทำเป็นสาธารณะ (ป้ายเหลือง)
ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ขนส่งขอหนังสือนำสอบประวัติไป

พิมพ์ลายนิ้วมือทำตามขั้นตอนที่ขนส่งแนะนำ


ใช้รถ ร.ร. เรียนและสอบ **เรียนพร้อมอบรมสอบ ที่ ร.ร.ได้เลย 
เรียนขับรถมีที่พักฟรีทุกสาขา ใช้รถโรงเรียนในการสอน การเรียน และการสอบ เรียนอบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย**

สมัครเรียนออนไลน์